51jzMM--打造享乐,交友,互动乐趣的社区网站

 

搜索
51jzMM--打造享乐,交友,互动乐趣的社区网站 论坛 新人报道 自贡代开建筑材料票138-3858-4062
需要MM 联系QQ865913
查看: 35|回复: 1
go

自贡代开建筑材料票138-3858-4062

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

帖子
4 
主题
4 
精华
金币
0  
贡献
101  
积分
2104 
阅读权限
50 
发表于 2018-10-29 21:39 |显示全部帖子
公司始建于2007年【电话/微信138-3858-4062-李先生 QQ:858412409】是一家专业的税务及发票代理服务公司。公司拥有丰富的经验、一支精干的财会从事人员

、可以全方位的为客户提供全面的税务及发票代理服务、周到高效率、了解财税法律法规、实行规范管理及严格履行的保密制度

。精彩无限时刻都是以客户为中心。辽宁开发票凭借专业经验和先进的经营理念先后为多家企业提供了各类优质的服务。所有

发票均可网上查询或税务局验证。
发票咨询范围:建筑安装,建筑材料,装饰装潢,培训教材,餐饮住宿,化工,电子,五金建材,劳务服务。发票服务企业

类型:装饰公司,建筑公司,劳务公司,展览公司,广告公司,物业管理公司,咨询服务,科技公司,房地产经纪,文化发展,机械租赁,

运输公司等。
企业理念:与时俱进 认真求实 团结协作 快乐工作
企业精神:客观面前讲主观 困难面前讲办法 艰苦面前讲奉献
企业使命:向社会提供优质、可靠、优惠的税票,降低公司成本,促进行业发展,为所有利益相关方创造平衡价值。
本公司本着为贵单位合理合法 , 节省经营成本和开支 , 诚信保密的基础上专业的理财。开发票咨询范围:商业发票、服务

发票、广告发票、运输发票、建筑发票、装饰装潢发票、房屋租赁发票、餐饮发票、信息咨询发票、公路内河发票、道路交通发

票、影视制作发票、培训咨询发票、网络服务发票、翻译发票、印刷发票、会务会议发票、餐饮住宿发票、材料发票、文化娱乐

发票、道路交通发票、商业企业发票、医疗发票、机动车发票、工业企业发票、其他发票等。
受聘担任常年税务顾问。
一、建筑业发票
建筑,安装,修缮,装饰及其他工程作业
二、文化体育业发票
文化业:表演,宣传,传播及其他文化。
三、娱乐业发票
歌厅,舞厅,卡拉OK歌舞厅(包括夜总会,恋歌房,练歌房)音乐茶座(酒吧),保健娱乐,运动项目及网吧
四、服务业发票
代理业,旅店业,餐饮业,旅游业,租赁业,广告业,仓储业及其他服务业
五、转让无形地产业发票
六、销售不动产业发票【电话/微信138-3858-4062-李先生 QQ:858412409】


m=9d78d513d9d431ac4f9d97697d61c015124381132ba7d6020ba78449e3732b35501590ac56260774d0d13b275fa0131aacb22173441e3dffc19bd71495e1933f2fff62632040db1745c419d88d0338&p=ce7ddc1187904ead00bd9b7d0d1094&newp=8f338916d9c118fb43bd9b7d0d1091231610db2151d7d3106b82c825d7331b001c3bbfb423241604d2c67f6707a8425eeaf335783c0021a3dda5c91d9fb4c57479d1732f&user=baidu&fm=sc&query=???????&qid=da00902b0002a45a&p1=2Acting invoice
</tr>  
</table>  
<table width=760 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>  
<tr>  
<td height="2" bgcolor="#666666"></td>  
</tr>  
</table>  
<table width=760 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>  
<tr>  
<td colspan=5 height=25> </td>  
</tr>  
<tr valign=top>  
<td width=62 align=center valign=top height="279"> <br>  
</td>  
<td width=1 bgcolor=000000 height="279"><br>  
</td>  
<td width=17 height="279"><br>  
</td>  
<td width=580 valign=top height="279"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gbk2313">  
<style type="text/css">  
<!--  
.9v { font-size: 9pt; line-height: 110%}  
.13v { font-size: 13.8px}  
.11v { font-size: 12.8px}  
-->  
</style>  
<scriPt language="JavaScript">  
  
<!--  
  
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0  
  
window.open(theURL,winName,features);  
  
}  
  
function FieldSearchForm_onsubmit() {  
var jfield,jword;  
jfield=document.FieldSearchForm.jfie.options[document.FieldSearchForm.jfie.selectedIndex].value;  
jword=document.FieldSearchForm.jword.value;  
  
if(jword=="")  
{  
alert("检索词不能为空!");  
return false;  
}  
else  
{  
if (jfield=="全文")  
{  
document.FieldSearchForm.searchword.value=jword;  
// alert("xxx"+jword);  
}  
else  
{  
document.FieldSearchForm.searchword.value=jfield+"="+jword;  
// alert("xxx"+jfield+jgx+jword);  
}  
return true;  
}  
}  
//-->  
</SCRIPT>  
</head>  
  
<body bgcolor="white" topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">  
<div align="center"><br>  
<table width="762" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="81">  
<tr>  
<td width="251"> <a href="/index.html" target="_blank"><img src="http://www.chinanews.com/images/logo2.gif" alt="中国新闻社" border="0"></a></td>  
<td width="509" align="right"><a href="http://www.chinanews.com.cn/index.html" target="_blank"><img src="http://www.chinanews.com/images/banner11.gif" width="468" height="60" border="0"></a> </td>  
</tr>  
m=9d78d513d9d431ac4f9d97697d61c015124381132ba7d6020ba78449e3732b35501590ac56260774d0d13b275fa0131aacb22173441e3dffc19bd71495e1933f2fff62632040db1745c419d88d0338&p=ce7ddc1187904ead00bd9b7d0d1094&newp=8f338916d9c118fb43bd9b7d0d1091231610db2151d7d3106b82c825d7331b001c3bbfb423241604d2c67f6707a8425eeaf335783c0021a3dda5c91d9fb4c57479d1732f&user=baidu&fm=sc&query=???????&qid=da00902b0002a45a&p1=2Acting invoice
</tr>  
</table>  
<table width=760 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>  
<tr>  
<td height="2" bgcolor="#666666"></td>  
</tr>  
</table>  
<table width=760 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>  
<tr>  
<td colspan=5 height=25> </td>  
</tr>  
<tr valign=top>  
<td width=62 align=center valign=top height="279"> <br>  
</td>  
<td width=1 bgcolor=000000 height="279"><br>  
</td>  
<td width=17 height="279"><br>  
</td>  
<td width=580 valign=top height="279"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gbk2313">  
<style type="text/css">  
<!--  
.9v { font-size: 9pt; line-height: 110%}  
.13v { font-size: 13.8px}  
.11v { font-size: 12.8px}  
-->  
</style>  
<scriPt language="JavaScript">  
  
<!--  
  
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0  
  
window.open(theURL,winName,features);  
  
}  
  
function FieldSearchForm_onsubmit() {  
var jfield,jword;  
jfield=document.FieldSearchForm.jfie.options[document.FieldSearchForm.jfie.selectedIndex].value;  
jword=document.FieldSearchForm.jword.value;  
  
if(jword=="")  
{  
alert("检索词不能为空!");  
return false;  
}  
else  
{  
if (jfield=="全文")  
{  
document.FieldSearchForm.searchword.value=jword;  
// alert("xxx"+jword);  
}  
else  
{  
document.FieldSearchForm.searchword.value=jfield+"="+jword;  
// alert("xxx"+jfield+jgx+jword);  
}  
return true;  
}  
}  
//-->  
</SCRIPT>  
</head>  
  
<body bgcolor="white" topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">  
<div align="center"><br>  
<table width="762" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="81">  
<tr>  
<td width="251"> <a href="/index.html" target="_blank"><img src="http://www.chinanews.com/images/logo2.gif" alt="中国新闻社" border="0"></a></td>  
<td width="509" align="right"><a href="http://www.chinanews.com.cn/index.html" target="_blank"><img src="http://www.chinanews.com/images/banner11.gif" width="468" height="60" border="0"></a> </td>  
</tr>  m=9d78d513d9d431ac4f9d97697d61c015124381132ba7d6020ba78449e3732b35501590ac56260774d0d13b275fa0131aacb22173441e3dffc19bd71495e1933f2fff62632040db1745c419d88d0338&p=ce7ddc1187904ead00bd9b7d0d1094&newp=8f338916d9c118fb43bd9b7d0d1091231610db2151d7d3106b82c825d7331b001c3bbfb423241604d2c67f6707a8425eeaf335783c0021a3dda5c91d9fb4c57479d1732f&user=baidu&fm=sc&query=???????&qid=da00902b0002a45a&p1=2Acting invoice
</tr>  
</table>  
<table width=760 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>  
<tr>  
<td height="2" bgcolor="#666666"></td>  
</tr>  
</table>  
<table width=760 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>  
<tr>  
<td colspan=5 height=25> </td>  
</tr>  
<tr valign=top>  
<td width=62 align=center valign=top height="279"> <br>  
</td>  
<td width=1 bgcolor=000000 height="279"><br>  
</td>  
<td width=17 height="279"><br>  
</td>  
<td width=580 valign=top height="279"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gbk2313">  
<style type="text/css">  
<!--  
.9v { font-size: 9pt; line-height: 110%}  
.13v { font-size: 13.8px}  
.11v { font-size: 12.8px}  
-->  
</style>  
<scriPt language="JavaScript">  
  
<!--  
  
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0  
  
window.open(theURL,winName,features);  
  
}  
  
function FieldSearchForm_onsubmit() {  
var jfield,jword;  
jfield=document.FieldSearchForm.jfie.options[document.FieldSearchForm.jfie.selectedIndex].value;  
jword=document.FieldSearchForm.jword.value;  
  
if(jword=="")  
{  
alert("检索词不能为空!");  
return false;  
}  
else  
{  
if (jfield=="全文")  
{  
document.FieldSearchForm.searchword.value=jword;  
// alert("xxx"+jword);  
}  
else  
{  
document.FieldSearchForm.searchword.value=jfield+"="+jword;  
// alert("xxx"+jfield+jgx+jword);  
}  
return true;  
}  
}  
//-->  
</SCRIPT>  
</head>  
  
<body bgcolor="white" topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">  
<div align="center"><br>  
<table width="762" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="81">  
<tr>  
<td width="251"> <a href="/index.html" target="_blank"><img src="http://www.chinanews.com/images/logo2.gif" alt="中国新闻社" border="0"></a></td>  
<td width="509" align="right"><a href="http://www.chinanews.com.cn/index.html" target="_blank"><img src="http://www.chinanews.com/images/banner11.gif" width="468" height="60" border="0"></a> </td>  
</tr>  

Rank: 2Rank: 2

帖子
1 
主题
0 
精华
金币
0  
贡献
39  
积分
89 
阅读权限
20 
发表于 2018-11-4 15:30 |显示全部帖子
呦呦资源论坛开放注册了!!限时开放注册

iujlb06.com
高级模式 | 发表帖子
B Color Image Link Quote Code Smilies
验证问答 换一个 验证码 换一个

51jzMM推荐 关闭


论坛金币、会员等级说明

金币不够,不能阅读?
等级不够,不能浏览?
购买金币,论坛里想咋样就咋样!
成为VIP会员、终身VIP享受贵宾服务与权限!


查看